LICYTACJA
 
 

nieruchomość - dom

Data: 2021-09-07

Cena: 360 837,75 zł

Kategoria: nieruchomość - dom

Forma sprzedaży: pierwsza licytacja - uproszczona

Dodatkowe informacje: godz. 14.00 w kanelarii komornika

Treść:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie
Kancelaria Komornicza nr XVI w Krakowie Krzysztof Ogrodnik    
30-074 Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 108/4
12 4295018 krakow.ogrodnik@komornik.pl
Komornik przyjmuje: wt. 09:00-12:00 i 14:00-17:00
W odpowiedzi podać: Sygn.akt: Km 2151/19 i in.
Kraków, dnia 12.07.2021 r.
*0021071200260*
Sygn. akt I Co 2839/19/K
Sygn. akt I Co 2062/19/K
O B W I E S Z C Z E N I E

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Kancelaria Komornicza nr XVI w Krakowie Krzysztof Ogrodnik na podstawie art. 867 kpc w zw. z art. 1013 (6) § 1 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-09-2021 r. o godz. 14:00 w Kancelarii Komornika pod adresem ul. Kazimierza Wielkiego 108/4, 30-074 Kraków odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
W TRYBIE EGZEKUCJI UPROSZCZONEJ

następujących nieruchomości stanowiących całość gospodarczą, położonych przy ul. Dworskiej 39 w miejscowości Wierzchowie, gm. Wielka Wieś:
1) nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 62/9 o pow. 0,1116 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej oraz budynkami gospodarczymi, posiadającej księgę wieczystą nr KR1P/00460131/4 założoną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydziale Ksiąg Wieczystych,
2) nieruchomości gruntowej składającej się z niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 62/12 o pow. 0,0126 ha, posiadającej księgę wieczystą nr KR1P/00172596/5 założoną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydziale Ksiąg Wieczystych,

Suma oszacowania ww. nieruchomości stanowiących całość gospodarczą wynosi 481.117,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 360.837,75 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48.111,70 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika nr:  79 1020 2892 0000 5102 0440 2202  PKO BP S.A.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował. Z chwilą przybicia dochodzi do skutku sprzedaż nieruchomości na rzecz nabywcy. Od tego czasu należą do niego pożytki nieruchomości.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy (art. 871 kpc w zw. z art. 1013 (6) § 1 kpc). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Elaborat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w godzinach przyjęć interesantów. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. W szczególności od godz. 11:00 do godz. 12:00 w dniu 25-08-2021 r. Dłużnik został wezwany do udostępnienia nieruchomości w ww. terminie. Komornik nie posiada kluczy do budynku jak też nie sprawuje zarządu nad nieruchomością.


K O M O R N I K   S Ą D O W Y
Krzysztof Ogrodnik


Zgodnie z art. 305 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje (...) mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.  
Zgodnie z dyspozycją art. 300 § 2 kodeksu karnego kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że zbywa, darowuje, rzeczywiście lub pozornie obciąża zajęte składniki swojego majątku podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 
 

UWAGA: Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

KANCELARIA || REWIR || LICYTACJE || FORMULARZE || LINKI

© KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM
DLA KRAKOWA-KROWODRZY W KRAKOWIE
KRZYSZTOF OGRODNIKE
KANCELARIA KOMORNICZA NR. XVI W KRAKOWIE